Polityka plików cookies

Aby zapew­nić sprawne funk­cjo­no­wa­nie tego por­talu, cza­sami umiesz­czamy na kom­pu­te­rze użyt­kow­nika (bądź innym urzą­dze­niu) małe pliki – tzw. cookies („cia­steczka”). Podob­nie postę­puje więk­szość dużych witryn internetowych. Czym są pliki cookie? „Cookie” to mały plik tek­stowy, który strona inter­ne­towa zapi­suje na kom­pu­te­rze lub urzą­dze­niu prze­no­śnym inter­nauty w chwili, gdy ten ją prze­gląda. Strona ta może w ten spo­sób zapa­mię­tać na dłu­żej czyn­no­ści i pre­fe­ren­cje inter­nauty (takie jak nazwa użyt­kow­nika, język, roz­miar czcionki i inne opcje). Dzięki temu użyt­kow­nik nie musi wpi­sy­wać tych samych infor­ma­cji za każ­dym razem, gdy powróci na tę stronę lub przej­dzie z jed­nej strony na inną.

Jak uży­wamy pli­ków cookie?

Niniej­sza witryna inter­ne­towa korzy­sta z Google Ana­ly­tics, usługi ana­lizy oglą­dal­no­ści stron inter­ne­to­wych udo­stęp­nia­nej przez Google, Inc. (“Google”). Google Ana­ly­tics używa “cookies”, czyli pli­ków tek­sto­wych umiesz­cza­nych na kom­pu­te­rze użyt­kow­nika w celu umoż­li­wie­nia witry­nie prze­ana­li­zo­wa­nia spo­sobu, w jaki użyt­kow­nicy z niej korzy­stają. Infor­ma­cje gene­ro­wane przez cookie na temat korzy­sta­nia z witryny przez użyt­kow­nika (włącz­nie z jego adre­sem IP) będą prze­ka­zy­wane spółce Google i prze­cho­wy­wane przez nią na ser­we­rach w Sta­nach Zjed­no­czo­nych. Google będzie korzy­stała z tych infor­ma­cji w celu oceny korzy­sta­nia z witryny przez użyt­kow­nika, two­rze­nia rapor­tów doty­czą­cych ruchu na stro­nach dla ope­ra­to­rów witryn oraz świad­cze­nia innych usług zwią­za­nych z ruchem na witry­nach inter­ne­to­wych i korzy­sta­niem z inter­netu. Google może rów­nież prze­ka­zy­wać te infor­ma­cje oso­bom trze­cim, jeżeli będzie zobo­wią­zana to uczy­nić na pod­sta­wie prze­pi­sów prawa lub w przy­padku, gdy osoby te prze­twa­rzają takie infor­ma­cje w imie­niu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użyt­kow­nika z żad­nymi innymi danymi będą­cymi w jej posia­da­niu. Użyt­kow­nik może zre­zy­gno­wać z cookies wybie­ra­jąc odpo­wied­nie usta­wie­nia na prze­glą­darce, jed­nak należy pamię­tać, że w takim przy­padku korzy­sta­nie z wszyst­kich funk­cji witryny może oka­zać się nie­moż­liwe Korzy­sta­jąc z niniej­szej witryny inter­ne­to­wej użyt­kow­nik wyraża zgodę na prze­twa­rza­nie przez Google doty­czą­cych go danych w spo­sób i w celach okre­ślo­nych powyżej.

Jak kon­tro­lo­wać pliki cookie?

Pliki cookie można samo­dziel­nie kon­tro­lo­wać i usu­wać – szcze­góły są dostępne na stro­nie AllAboutCookies.org. Można usu­nąć wszyst­kie pliki cookie zamiesz­czone na swoim kom­pu­te­rze, a w więk­szo­ści prze­glą­da­rek wybrać usta­wie­nie, które unie­moż­li­wia insta­lo­wa­nie tych pli­ków. W takim przy­padku może się oka­zać konieczne dosto­so­wa­nie nie­któ­rych pre­fe­ren­cji przy każ­dej wizy­cie na danej stro­nie, a część opcji i usług może być niedostępna.

Menu